Olsztyńskie Centrum Tachografów s.c.
Monika Borowska, Elżbieta Kozioł
10-417 Olsztyn Ul. Towarowa 20A
www.jachty.olsztyn.pl
Nazwa skrócona: OCT sc Olsztyn

Ogólne Warunki Czarteru Jachtu


1. Zasady ogólne. Przedmiot zobowiązań Armatora

1.1 Poniższe warunki czarteru jachtu (zwane dalej OWCJ) określają prawa i obowiązki osoby czarterującej jacht (zwanej dalej Czarterującym) oraz firmy OCT sc Olsztyn (zwanej dalej Armatorem) w zakresie czarteru jachtu. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy czarteru jachtu i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania umowy czarteru jachtu.

1.2 Przedmiotem umowy czarteru jest tylko i wyłącznie czarter jachtu wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.

1.3 Armator przekazuje Czarterującemu jacht zarejestrowany, dopuszczony do żeglugi, ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora oraz CASCO jednostki oraz wyposażony zgodnie z wymogami przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

1.4 Czarter rozpoczyna się z chwilą przekazania jachtu Czarterującemu i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub z datą wskazaną w Umowie czarteru. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy Czarteru oraz stanowi załącznik do Umowy Czarteru. Z chwilą podpisania protokołu Czarterujący przejmuje odpowiedzialność materialną za jacht i jego wyposażenie, wymienione w protokole.

2. Wymagania wobec Czarterującego

2.1 Jacht będący przedmiotem czarteru będzie wydany tylko pełnoletniemu Czarterującemu, który przedstawi dokument tożsamości , dowód wniesienia opłaty czarterowej i patent żeglarski lub książeczkę żeglarską z wpisem odpowiedniego stopnia żeglarskiego osoby prowadzącej jacht.

2.2 Jeżeli Czarterujący nie posiada uprawnień żeglarskich jacht będzie wydany osobie przez Czarterującego wskazanej i posiadającej stosowne uprawnienia żeglarskie. Przejmujący jacht składa zobowiązanie , że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht przez cały okres trwania czarteru.

3. Przedmiot zobowiązania Czarterującego

3.1 Czarterujący jest zobowiązany wpłacić opłatę czarterową i kaucję gwarancyjną zgodnie z postanowieniami Umowy Czarterowej i OWCJ, dokonać odbioru jachtu od Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru oraz przekazać jacht Armatorowi w terminie zakończenia czarteru w porcie jachtowym wskazanym w umowie, w stanie niepogorszonym.

3.2 Czarterujący jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.

4. Rezerwacja, opłaty i terminy płatności, kaucja

4.1 Rezerwacji jachtu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji jachtu. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem umowy) i nie uprawnia Klienta do roszczenia praw związanych z zawarciem umowy.

4.2 Potwierdzeniem rezerwacji jachtu jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej opłaty za czarter jednak nie mniej niż 1000 PLN oraz podpisanie Umowy Czarteru oraz OWCJ. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Armatora.

4.3 Opłatę zasadniczą stanowiącą uzupełnienie do całkowitej opłaty czarteru przekazać należy na konto Armatora nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem czarteru lub po wcześniejszym uzgodnieniu przy przekazaniu jachtu w gotówce.

4.4 W przypadku złożenia zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia czarteru umowa dochodzi do skutku tylko po wpłaceniu przez Czarterującego całości opłaty czarterowej za cały okres objęty zamówieniem i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (rezerwacji) przez Armatora.

4.5 Wpłatę Czarterującego uważa się za zadatek, który zatrzymuje Armator w przypadku odwołania zamówienia przed datą rozpoczęcia czarteru.

4.6 Jeżeli zamówienie nie zostanie odwołane, przez cały okres na jaki czarter zamówiono jacht pozostaje w porcie do dyspozycji Czarterującego, a dokonana zapłata za czarter w całości nie podlega zwrotowi.

4.7 Koszt czarteru jachtu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej.

4.8 Ponieważ umowa czarteru zawarta jest na czas określony, nawet jeśli jacht zostanie zwrócony przed wygaśnięciem terminu zawartego w umowie opłata za czarter jachtu musi być zapłacona w całości za cały okres czarteru określony w umowie, chyba, że ewentualność wcześniejszego rozwiązania umowy przez czarterującego została ujęta w umowie. Minimalny czas czarteru jachtu jest określony w cenniku – wszelkie odstępstwa muszą być zapisane w umowie.

4.9 Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Czarterującego. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Firma OCT sc Olsztyn zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości technicznych dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna.

4.10 Przed wydaniem jachtu Czarterującemu, Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi gotówką lub na konto kaucji pieniężnej w wysokości określonej w cenniku dla danego typu jachtu

4.11 Po przekazaniu przez Czarterującego Armatorowi jachtu, w terminie i stanie zgodnym z postanowieniami niniejszych warunków, kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Czarterującemu przy przekazaniu jachtu. W przypadku powstania roszczeń Armator potrąci ich równowartość z kaucji gwarancyjnej. W sytuacji kiedy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji Czarterujący zobowiązany jest wpłacić różnicę w terminie 7 dni od daty zakończenia czarteru. W razie opóźnienia zapłacenia sumy przekraczającej kaucję gwarancyjną Armator będzie uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki.

5. Ubezpieczenie

5.1 Jachty są ubezpieczone w zakresie OC armatora oraz jachtcasco.

5.2 Do Umowy czarteru dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do czarterującego w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Czarterujący zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU.

5.3 W przypadku ich nie przestrzegania, czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

5.4 W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży jachtu z winy czarterującego kaucja całkowicie przepada na rzecz firmy OCT sc Olsztyn nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile czarterujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

6. Odstąpienie od czarteru

6.1 W przypadku odstąpienia przez Czarterującego od umowy czarteru przed odbiorem jachtu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, za datę odstąpienia od umowy czarteru przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Armatora, lub brak wpłaty za czarter w wyznaczonym terminie. OCT sc Olsztyn obciąża Czarterującego zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj:

a) do 30 lub więcej dni przed odbiorem jachtu: 30% wpłaconego zadatku
b) do 15 dni przed odbiorem jachtu: 100% wpłaconego zadatku
c) mniej niż 15 dni przed odbiorem jachtu: 100% wartości umówionego czarteru

6.2 Po zawarciu umowy Czarterujący nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia czarteru, miejsca odbioru lub zwrotu jachtu, (zmiana rezerwacji). Jeśli Wynajmujący oświadczy, iż zmiana rezerwacji jest możliwa i przeprowadzona zostanie na żądanie Klienta oraz złożona w terminie do 14 dni przed okresem rozpoczęcia najmu.

6.3 W przypadku odstąpienia od czarteru przez firmę OCT sc Olsztyn zobowiązuje się ona do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Czarterującemu nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do firmy OCT sc Olsztyn. Firma OCT sc Olsztyn wykupiła ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w
ramach, którego Czarterujący może otrzymać zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych celem zorganizowania podróży, która z powodu odstąpienia od czarteru przez OCT sc Olsztyn nie doszła do skutku.

7. Przekazanie i zdanie jachtu

7.1 Możliwość oraz czas wynajmu jachtu zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć jacht. Na potrzeby powyższe Armator oświadcza, iż:

a) Sezon wysoki stanowi okres od 1 czerwca do 15 września
b) Sezon średni stanowią miesiące maj do 01.06 i okres od 15.09 oraz październik
c) Sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nie uwzględnione w powyższych punktach

7.2 W sezonie wysokim jachty wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni, a dniem odbioru i zdania jachtu jest sobota. Jacht musi być zdany do godziny 12:00, a odbioru jachtu można dokonać w godzinach 16:00-19:00.

7.3 Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz godzina odbioru i zdania jachtu jest ustalana indywidualnie.

7.4 Jacht zostanie wydany Czarterującemu przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru, po uregulowaniu należnych opłat czarterowych, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym.

7.5 Armator przekazuje Czarterującemu jacht gotowy do żeglugi tj. czysty i sprawny oraz zaopatrzony w wodę pitną, paliwo, gaz i naładowane akumulatory, w miejscu i o czasie wskazanym w umowie czarteru.

7.6 Czarterujący zobowiązany jest zwrócić Armatorowi jacht w dniu zakończenia czarteru, w miejscu i terminie określonym w umowie czarteru. Czarterujący zobowiązany jest przygotować jacht do przekazania, w celu umożliwienia sprawnego sprawdzenie stanu technicznego i ilościowego sprzętu i wyposażenia. Czarterujący zwraca Armatorowi jacht gotowy do żeglugi tj. czysty i sprawny, sklarowany i opróżniony z bagaży, zaopatrzony w wodę pitną.

7.7 Czarterujący wnosi opłatę w wysokości 400 PLN netto za ewentualne dodatkowe sprzątanie jachtu, a także 200 PLN netto za opróżnienie zbiornika nieczystości, oraz 200 PLN netto za niesklarowany jacht po czarterze.

7.8 Cena czarteru nie obejmuje kosztów paliwa. Jacht powinien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku braku możliwości zatankowania jachtu Armator uzupełni zużyte paliwo na koszt czarterującego.

7.9 W przypadku nie odebrania jachtu w terminie rozpoczęcia czarteru z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, a niepowodujących rozwiązania umowy czarterowej według wcześniejszych postanowień, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały okres czarteru, na który została zawarta umowa.

7.10 Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zdaniu jachtu, po terminie zakończenia czarteru, Czarterujący zapłaci Armatorowi karę umowną w wysokości równowartości doby czarteru oraz zwróci koszty rzeczywiście poniesione, związane z odwołaniem lub opóźnieniem rozpoczęcia kolejnego czarteru, w tym koszty noclegu następnej załogi
jachtu.

7.11 Armator zwróci Czarterującemu równowartość doby czarteru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu jachtu Czarterującemu. Czarterujący ma prawo również żądać zwrotu opłaty czarterowej za okres drugiej i kolejnej doby przerwy w eksploatacji jachtu, jeśli przerwa ta jest zawiniona przez Armatora. Przerwa w eksploatacji jachtu spowodowana siłą wyższą, w tym sztorm, blokada, zajęcie jachtu, kwarantanna, strajki, naprawa uszkodzenia powstałego w trakcie eksploatacji, nie powoduje utraty przez Armatora prawa do wynagrodzenia za czarter.

8. Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia

8.1 W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia czarterujący jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowaniao tym fakcie firmy OCT sc Olsztyn jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub firmy OCT sc Olsztyn Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody / awarii. W przypadku zwłoki w poinformowaniu firmy OCT sc Olsztyn o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki. Najemca musi natychmiast poinformować Policję oraz OCT sc Olsztyn o wypadku,pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i ewentualnie numery rejestracyjne jachtów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.

8.2 Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo żeglugi oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego jachtu, czarterujący powinien kontynuować żeglugę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne żeglowanie bądź
niepogarszającym stanu technicznego jachtu.

8.3 Koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem przekraczające udział własny w szkodzie zostaną zwrócone Czarterującemu. W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Czarterującego, Armator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Czarterującego a równocześnie uniemożliwiała użytkowanie jachtu, armator zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania.

8.4 W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązuje się, po porozumieniu z Armatorem, do pokrywania z własnych środków ewentualnych kosztów napraw, niezbędnych do kontynuowania żeglugi. Płatności za uzgodnione z Armatorem i udokumentowane naprawy w zakresie usunięcia uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji jachtu, usunięcia uszkodzeń jachtu i strat wyposażenia objętych ubezpieczeniem zostaną zwrócone Czarterującemu przez Armatora lub Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Armatora. Zwrot płatności zostanie dokonany na podstawie faktur VAT wystawionych na Armatora.

8.5 Czarterujący zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich braków i uszkodzeń w osprzęcie i wyposażeniu jachtu w chwili zakończenia czarteru. W przypadku nie wywiązania się Czarterującego z tego zobowiązania, Armator dokona uzupełnień i napraw, obciążając kosztami Czarterującego. Czarterujący zobowiązany jest pokryć koszty uzupełnień i napraw niezwłocznie po wezwaniu Armatora, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia czarteru.

8.6 Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody firmy OCT sc Olsztyn są bezwzględnie zabronione.

9. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań

9.1 W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących żeglugi, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jachtu i jego wyposażenia oraz zachowania zasad dobrej praktyki morskiej. Na jachcie zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach wnętrza jachtu tj. kabiny i WC. Zabrania się używania otwartego ognia poza kuchenką w kambuzie.

9.2 W przypadku niedochowania przez Czarterującego wymogów przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi iprawidłowej eksploatacji jachtu, skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, pełną odpowiedzialność materialną wobec Armatora oraz osób trzecich ponosi Czarterujący. Obowiązkiem Czarterującego jest zapewnienie załogi prowadzącej jacht, posiadającej odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami oraz kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prowadzenia jachtu zgodnie z wymogami przepisów, zasad bezpieczeństwa i dobrej praktyki morskiej.

9.3 Czarterujący zobowiązany jest pokryć z własnych środków koszty i opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowania oraz zużytej lub uzupełnianej energii elektrycznej, paliwa i wody pitnej a także kary nakładane przez uprawnione organy.

9.4 Czarterujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia jachtu i przechowywania na jachcie całości osprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ratunkowych, żagli oraz pomocy nawigacyjnych i dokumentacji jachtu.

9.5 W przypadku spowodowania awarii jachtu, wyłączającej go z eksploatacji, na czas remontu, Armator ma prawo obciążyć Czarterującego kosztami odwołania kolejnych czarterów, do momentu zakończenia napraw. Armator zobowiązany jest do usunięcia skutków awarii w możliwie najkrótszym terminie. Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) wynikający z polisy obciąża w całości Czarterującego.

9.6 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń, a szczególnie, gdy powodem wypadku były lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, żegluga pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Również palenie papierosów wewnątrz jachtu spowoduje obciążenie czarterującego kosztami wymiany całej tapicerki jachtu bez ograniczenia odpowiedzialności określonego wysokością udziału własnego w szkodzie.

9.7 Czarterujący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania czarterowanego jachtu, nie pokryte odszkodowaniem

9.8 W przypadku zakończenia czarteru w innym porcie niż określony w umowie, Armator ma prawo żądać doprowadzenia jachtu do portu zakończenia czarteru określonego w umowie, lub zorganizować przeprowadzenie jachtu samodzielnie, na koszt i ryzyko Czarterującego.

10. Ograniczenia w zakresie użytkowania

10.1 Czarterujący nie może bez zgody Armatora zawrzeć umowy czarterowej z osoba trzecią ani umieszczać na jachcie reklam oraz znaków firmowych, pod rygorem zapłaty kary umownej, w wysokości podwójnego wynagrodzenia za dobę czarteru, za każdy dzień naruszenia niniejszego zapisu.

10.2 Armator nie może w okresie czarteru uzgodnionym w umowie czarteru, zawrzeć innej umowy czarterowej dotyczącej dysponowania jachtem w tym okresie, na rzecz osoby trzeciej, chyba, że, Czarterujący nie wypełnił zobowiązań przewidzianych umową.

10.3 Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

10.4 Zabrania się brania czynnego udziału w regatach, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy Czarteru bez możliwości zwrotu opłaty za czarter, oraz przepadku kaucji na rzecz firmy OCT sc Olsztyn.

11. Miejsce jurysdykcji11.1 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez czarterującego  przeciw armatorowi sądem właściwym jest sąd Polski. Czarterujący może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby armatora.

11.2 Miejsce zameldowania (siedziba) Czarterującego lub siedziba Armatora są miejscem gdzie Armator może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw czarterującemu.

11.3 Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w poniższych sytuacjach:

a) jeśli inne postanowienia mające źródła w międzynarodowych przepisach o zabezpieczeniu, bezwzględnie obowiązkowe dla tego typu umów, które mają z mocy prawa wprost zastosowanie w umowach najmu pomiędzy Czarterującym a OCT sc Olsztyn są korzystniejsze dla Czarterującego lub
b) jeśli obowiązkowe zabezpieczenia stosowane wprost z mocy prawa w kraju Unii Europejskiej, z którego pochodzi czarterujący są dla niego bardziej dogodne aniżeli analogiczne przepisy prawa polskiego.

 


Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em ogólne warunki czarteru
jachtów od firmy OCT sc Olsztyn, do treści nie wnoszę zastrzeżeń.

 

Ogólne Warunki Czarteru Jachtów akceptuję.
...................... ........................................
Data podpis Klienta

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OCT sc Olsztyn z prawem
do wglądu i ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 1333.poz.883).
...................... ..........................................
Data podpis Klienta